top of page

โครงการประชารัฐ , กองทุนหมู่บ้าน , SML

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560

              โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินการผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นความต้องการของ ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งแก่ภูมิภาคของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้านหรือการดำเนินการสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ การผลิต และการตลาดเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ การจัดสวัสดิการในหมู่บ้าน และการสงเคราะห์ผู้ยากจนที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของหมู่บ้าน

การสนับสนุน

              เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความเห็นว่าการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในหมู่บ้านนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และเนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนา และส่งเสริมการประกอบอาชีพ การผลิต และการตลาดเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน ได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ, ตู้เติมเงินมือถือออนไลน์, ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เป็นต้น อันเป็นประโยชน์แก่หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ได้เป็นอย่างดี และอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่หมู่บ้านได้อีกด้วย


               บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องสินค้าและการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของหมู่บ้านของท่าน

ตัวอย่างสินค้าหยอดเหรียญที่เหมาะแก่ทุกหมู่บ้าน
สนใจสอบถามราคาสินค้า พร้อมทำใบสืบราคาเสนอกองทุน
โทร. 086-999-8502  Line ID: JSKvending

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ และธนบัตร เหมาะแก่ทุกชุมชน เพิ่มความสะดวกสบายแก่ชุมชน อีกทั้งยังสร้างรายได้ ให้แก่หมู่บ้านเป็นอย่างมาก เพียงพื้นที่ขนาด 1x1 เมตร เท่านั้น และยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย

ตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ สามารถติดตั้งได้ทุกหมู่บ้านสร้างความสะดวกสบายให้แก่หมู่บ้านด้านสาธารสนเทศ แม้หมู่บ้านห่างไกลก็สามารถติดตั้งได้ ง่ายต่อการดูแล อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี

เครื่องซักผ้า-อบผ้าหยอดเหรียญ เป็นประโยชน์อย่างมากแก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีรายได้จากการให้บริการที่สามารถนำรายได้เหล่านั้นไปพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เป็นปัจจัยสำคัญแก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานดื่มในราคาเพียงลิตรละ 30 สตางค์ (คำนวนจากค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ณ ปี 2016) พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ สามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่แม้ไม่มีน้ำประปา สามารถกรองน้ำบาดาลให้เป็นน้ำสะอาดได้เป็นอย่างดี

ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ สามารถสร้างรายได้อีกทั้งยังเกิดความสะดวกสบายแก่ชุมชนสามารถซื้อของอุปโภค-บริโภคได้ตลอด 24 ชม. เสมือนมี มินิมาร์ท ในชุมชนพร้อมให้บริการ

Please reload

ตัวอย่างการติดตั้งโครงการประชารัฐ

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download)

bottom of page