top of page

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด 
Privacy Policy of JSK Promotion Co.,Ltd.

บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด โดยเว็บไซต์ www.JSKVENDING.com ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information)ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด ดังนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name)  เลขที่บัตรประชาชน (ID Card) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

 1. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม และเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์  (Access Times)

 2. บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วยบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

  1. บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด เท่านั้น

  2. บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

  3. ในกรณีที่ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด เป็นต้น บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด

                                                                                                                    
สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด ได้ทราบ

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว 
บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ บริษัทฯ ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

นโยบายด้านความปลอดภัยทางด้านข้อมูลของ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด 
Information Security Policy of JSK Promotion Co.,Ltd.

เว็บไซต์ www.jskvending.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security)
ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ
สำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

          1. บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย

          2. บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน

          3. บริษัทฯ ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ AVG Antivirus โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุกสัปดาห์

          4. บริษัทฯ ได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

          5. บริษัทฯ ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

          6. บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย

          7. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์บริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

08-6999-8502, 08-0961-6616 หรือ E-Mail: jskvending@gmail.com หรือ แจ้งผ่านหน้า “ติดต่อสอบถาม” ของ www.jskvending.com

โยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด 
Appeal Policy of JSK Promotion Co.,Ltd.

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน 
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง www.jskvending.com 
จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล ใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน 
www.jskvending.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.jskvending.com ได้ 5 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 โทรศัพท์เบอร์ 0-2048-7978
ช่องทางที่ 2 LINE@ : @JSKVENDING
ช่องทางที่ 3 จดหมายทางไปรษณีย์ ส่งถึง บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด 
                   ที่อยู่ 19/4 หมู่ 2 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
ช่องทางที่ 4 จดหมายทาง E-mail: jskvending@gmail.com
ช่องทางที่ 5 ติดต่อผ่านหน้า “ติดต่อสอบถาม” ของ www.jskvending.com

ช่องทางการรับงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า 
ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้
โดยติดต่อมายังกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นโยบายการส่งและติดตั้งสินค้าของ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด 
Delivery and Installation Policy of JSK Promotion Co.,Ltd.

เงื่อนไขการจัดส่งและติดตั้งสินค้า   

 1. บริษัทฯ จัดส่งและติดตั้งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ยกเว้น จะตกลงกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างอื่น

 2. บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยรายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป

 3. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่ง พร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ซื้อสินค้า

 4. บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน ราคาค่าจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่ง ระยะทางในการจัดส่ง และอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าของแต่ละขนส่ง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาก่อนจัดส่งทุกครั้ง

 5. กรณีสินค้าที่ต้องติดตั้งเดินท่อน้ำ และ/หรือ เดินสายไฟฟ้า เจ้าหน้าที่จะนัดวันและเวลาในการขนส่งและติดตั้ง โดยพิจารณาจากความพร้อมของสถานที่ติดตั้งเป็นสำคัญ หากพื้นที่ติดตั้งมีความพร้อมดีแล้วให้ดำเนินการขนส่งและติดตั้งภายใน 7 วันนับจากวันที่ผู้ซื้อสินค้าแจ้งว่าพื้นที่ติดตั้งพร้อมติดตั้ง

ช่องทางการจัดส่งและติดตั้งสินค้า

 1. ส่ง EMS  โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง

 2. บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน ราคาค่าจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่ง ระยะทางในการจัดส่ง และอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าของแต่ละขนส่ง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาก่อนจัดส่งทุกครั้ง

 3. กรณีสินค้าที่ต้องติดตั้งเดินท่อน้ำ และ/หรือ เดินสายไฟฟ้า เจ้าหน้าที่จะนัดวันและเวลาในการขนส่งและติดตั้ง โดยพิจารณาจากความพร้อมของสถานที่ติดตั้งเป็นสำคัญ หากพื้นที่ติดตั้งมีความพร้อมดีแล้วให้ดำเนินการขนส่งและติดตั้งภายใน 7 วันนับจากวันที่ผู้ซื้อสินค้าแจ้งว่าพื้นที่ติดตั้งพร้อมติดตั้ง

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หรือ บริการของ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด 
Cancellation Policy of JSK Promotion Co.,Ltd.

เงื่อนไขการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หรือ บริการ

          1. ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไป หรือ สินค้ายังไม่ถูกติดตั้ง เท่านั้น

          2. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ 5-20% ของราคาสินค้า หรือ 
ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคำสั่งซื้อ 1 ครั้ง ส่วนกรณียกเลิกคำสั่งซื้อ สินค้าที่สั่งผลิต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยึดเงินมัดจำในการจ้างผลิตสินค้าตามสั่งทั้งหมด

          3. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ
หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-2048-7978 หรือ E-Mail: jskvending@gmail.com 
หรือ แจ้งผ่านหน้า “ติดต่อสอบถาม” ของ www.jskvending.com

การคืนสินค้า
เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

          1. กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

          2. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า) กรณีสินค้าที่ต้องมีการติดตั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าติดตั้ง-รื้อถอนสินค้า

          3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ

          4. เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-2048-7978 หรือ E-Mail: jskvending@gmail.com
หรือ แจ้งผ่านหน้า “ติดต่อสอบถาม” ของ www.jskvending.com

เงื่อนไขการคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า
บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

นโยบายการรับประกันสินค้าของ บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด 
Warranty Policy of JSK Promotion Co.,Ltd.

การรับประกันสินค้า
สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ www.jskvending.com มีการรับประกันความเสียหาย ที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า เมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยติดต่อดังนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2048-7978 หรือ E-Mail: jskvending@gmail.com หรือ แจ้งผ่านหน้า “ติดต่อสอบถาม” ของ www.jskvending.com

เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้

          1.จัดตารางงาน เพื่อดำเนินการซ่อม

          2. ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนอะไหล่สินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน จนสินค้าจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

          3. ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

          1. สินค้าหมดประกัน

          2. ไม่มี Void ของทางบริษัท

          3. Void ของบริษัทฯ ฉีกขาด

          4. สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หน้าจอมีรอยขูดขีด

          5. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข

          6. การใช้งานของสินค้าผิดประเภท ไม่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่แจ้งไว้ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า

          7. ไม่ได้เกิดจากการใช้งานตามปกติ เช่น สินค้าถูกโจรกรรม ทุบทำลาย ทำให้เสียหาย

          8. เกิดจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วม, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว ฯลฯ

bottom of page