top of page

ช่องสอดธนบัตร

bill_01

bill_01

bill_02

bill_02

bill_05

bill_05

bill_06

bill_06

bill_03

bill_03

bill_04

bill_04

ช่องสอดธนบัตร

ช่องสอดธนบัตร มาตรฐานสากลมีระบบป้องกันธนบัตรปลอม และสามารถตั้งการรับธนบัตรในรูปแบบต่างๆได้ (รวมทั้งสกุลเงินต่างประเทศ) อีกทั้งยังตั้งค่าธนบัตรให้เหมาะสมกับโปรแกรมทุกรูปแบบ

ช่องสอดธนบัตร รุ่น BV-20

                        ช่องสอดธนบัตร รุ่น BV-20 เหมาะสำหรับเครื่องอัตโนมัติทุกรูปแบบง่ายต่อการติดตั้งและตั้งโปรแกรม รองรับการเชื่อมต่อทุกรูปแบบ มีน้ำหนักเบารูปร่างกระทัดรัด และมีไฟแจ้งเตือนสถานะการใช้งาน

ช่องสอดธนบัตร รุ่น NV-10

                       ช่องสอดธนบัตร รุ่น NV-10 เป็นรุ่นรับธนบัตรหลายชนิด สามารถตั้งค่าการรับหรือไม่รับธนบัตรได้ทุกรูปแบบ ด้วยระบบ sensor ล้ำสมัยสามารถตรวจจับธนบัตรปลอมได้อย่างแม่นยำ และอ่านค่าธนบัตรได้อย่างรวดเร็ว ช่องใส่มีหน้าตาสวยงามน่าใช้งานเหมาะแก่ตู้อัตโนมัติ ทุกประเภท (สามารถปรับให้รับธนบัตร สกุลเงินอื่นได้ โปรดสอบถาม)

ช่องสอดธนบัตร รุ่น NV-9

                           ช่องสอดธนบัตร รุ่น NV-9 เป็นรุ่นรับธนบัตรหลายชนิด สามารถตั้งค่าการรับหรือไม่รับธนบัตรได้ทุกรูปแบบ ด้วยระบบ sensor ล้ำสมัยสามารถตรวจจับธนบัตรปลอมได้อย่างแม่นยำ และอ่านค่าธนบัตรได้อย่างรวดเร็ว ช่องใส่มีหน้าตาสวยงามน่าใช้งานเหมาะแก่ตู้อัตโนมัติ ทุกประเภท (สามารถปรับให้รับธนบัตร สกุลเงินอื่นได้ โปรดสอบถาม) กล่องเก็บธนบัตรโดยเรียงธนบัตรอย่างสวยงามและไม่ยับง่ายต่อการเก็บเงิน

ช่องสอดธนบัตร รุ่น L77F

                          ช่องสอดธนบัตร รุ่น L77F เป็นรุ่นรับธนบัตรหลายชนิด สามารถตั้งค่าการรับหรือไม่รับธนบัตรได้ทุกรูปแบบ ด้วยระบบ sensor ล้ำสมัยสามารถตรวจจับธนบัตรปลอมได้อย่างแม่นยำ และอ่านค่าธนบัตรได้อย่างรวดเร็ว ช่องใส่มีหน้าตาสวยงามน่าใช้งานเหมาะกับตู้อัตโนมัติ ทุกประเภท (สามารถปรับให้รับธนบัตร สกุลเงินอื่นได้ โปรดสอบถาม) ผลิตจากประเทศไต้หวัน

ช่องสอดธนบัตร รุ่น NK77

                          ช่องสอดธนบัตร รุ่น NK77 เป็นรุ่นรับธนบัตรหลายชนิด สามารถตั้งค่าการรับหรือไม่รับธนบัตรได้ทุกรูปแบบ ด้วยระบบ sensor ล้ำสมัยสามารถตรวจจับธนบัตรปลอมได้อย่างแม่นยำ และอ่านค่าธนบัตรได้อย่างรวดเร็ว ช่องใส่มีหน้าตาสวยงามน่าใช้งานเหมาะกับตู้อัตโนมัติ ทุกประเภท (สามารถปรับให้รับธนบัตร สกุลเงินอื่นได้ โปรดสอบถาม) ผลิตจากประเทศไต้หวัน

ตารางราคาช่องสอดธนบัตร

ดาวน์โหลดเอกสาร

bottom of page